குரு பெயர்ச்சி என்பது ஜோதிடம் பற்றிய ஒரு முக்கிய பயிற்சி மற்றும் சந்தேகம் தீர்க்க பயன்படுகிறது. இது ஜூபிட்டரின் மாறுபாடுகள் அல்லது பிரதிநிதிகளின் புகுந்த ஸ்தானத்தில் மாற்றங்கள் காரணமாக ஜோதிடர்கள் பரிந்துரைக்கும் பலன்களை குறித்த ஒரு முக்கிய பயிற்சி ஆகும். குரு பெயர்ச்சி பல பகுதிகளில் நடைபெறுகிறது, எனவே அது ஜோதிடர்களிடமிருந்து தரப்படும் பலன்களின் தொகுப்பை காணும் முறையில் பயன்படுகிறது.

குரு பெயர்ச்சி ஜோதிடத்தில் பல முக்கியமான படிகளின் ஒன்றும் ஆகும். குரு என்பது ஜோதிட உலகில் முதலிடம் குறிப்பிடப்படுகிற கிரகமாகும். குரு என்பது பிரகாசத்தின் கருமையை உள்ளீடு செய்கின்றது. இந்த கிரகம் ஜூபிட்டர் என்பது ஆங்கிலப் பெயர். ஜூபிட்டரின் மாறுபாடுகள் அல்லது பிரதிநிதிகளின் புகுந்த ஸ்தானத்தில் மாற்றங்கள் காரணமாக ஜோதிடர்கள் பரிந்துரைக்கும் பலன்களை குறித்த ஒரு முக்கிய பயிற்சி ஆகும். குரு பெயர்ச்சி பல பகுதிகளில் நடைபெறுகிறது, எனவே அது ஜோதிடர்களிடமிருந்து தரப்படும் பலன்களின் தொகுப்பை காணும் முறையில் பயன்படுகிறது.

ராகு, கேது என்பது ஜோதிடத்தில் முக்கியமான கிரகங்களாகும். ராகு மற்றும் கேது என்பன இரு கிரகங்களும் கருமையை உள்ளீடு செய்கின்றன. ஜோதிடர்கள் மாறுபாடுகளின் காரணமாக ராகு மற்றும் கேது நட்சத்திரங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன. இவை ஜோதிட பலன்களையும் மற்றும் சந்தேகங்களையும் உண்டாக்குகின்றன. இவை முழுமையான ஜோதிட அறிகுறிகளை உள்ளன.

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *